Jump to the main content block

FinTech & BlockChain Research Center , Asia University

Welcome to FinTech & BlockChain Research Center
English

Members

Research Team
 
Zon-Yin Shae   Chen, An-Pin Lin, Tien Fu LIN, Chun-Wei

Chair Professor and Director

 

Chair Professor and

 Head Advisor

Deputy County Mayor of Changhua

Distinguished Professor
Ou, Jenho-Peter Wong, Winf-Keung Yu-Ching Chen Cheng-Yuan Ho
Associate Professor Chair Professor Chair Professor Associate Professor